T2 – Tillgängliggör och återanvänd information och tjänster på ett enhetligt sätt

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

E-delegationens beskrivning

Genom ett förskjutet fokus från myndighetscentrerat till digitala möten på medborgarnas villkor, ställs krav på att tjänster som utvecklas av myndigheter och andra aktörer använder enhetliga tjänstegränssnitt, begrepp och informationsmängder.

För att möjliggöra detta behövs en samverkansarkitektur, som möjliggör informationsutbyte via tjänster. Se Vägledning för digital samverkan för en beskrivning av samverkansarkitektur.

En viktig aspekt är här att myndigheternas information – i basal eller aggregerad form – ska kunna tillgängliggöras för externa aktörer, vilket en samverkansarkitektur måste stödja.

Sektorsvis kommer en mer detaljerad samverkan att behövas, t.ex. inom vård och omsorg, socialförsäkrings-, geodata- eller pensionsområdena. Inom respektive sektor kan branschvisa standarder behöva tas fram och förvaltas.

Ett speciellt område är tillgängliggörandet av Öppen data/[1]PSI[2], när myndigheternas information ska tillgängliggöras för externa parter i så stor omfattning som möjligt, med beaktande av sekretess- och integritetsaspekter.

Motivering

Genom att tillgängliggöra tjänster enligt denna grundprincip kan information i bastjänster återanvändas inom eller utanför de egna organisationsgränserna inom hela ”koncernen Sverige”, vilket möjliggör nya tillämpningsområden.

Detta ger en enhetlighet som underlättar utformning av nya och mer effektiva lösningar, vilka kan baseras på andras tjänsteutbud.

Det finns vidare en stor potential i att externa innovatörer kan utveckla och erbjuda nya tjänster baserade på offentlig information.

Fördelarna med att återanvända verksamhetsprocesser, bastjänster, e-tjänster och förvaltningsgemensamma tjänster är att:

 • återanvändning ger minskade utvecklings- och förvaltningskostnader
 • det finns ett utpekat ansvar för utveckling och förvaltning
 • återanvändning ger kortare utvecklingstid
 • användarna känner igen sig genom att gränssnitten i olika e-tjänster kan ha liknande utformning och beteende
 • medborgarna får bättre stöd för sina kundprocesser som går tvärs över olika myndighetet
 • driftkostnaden för förvaltningsgemensamma tjänster kan bli lägre med gemensam drift

Öppen data möjliggör innovation samt leder dessutom till större transparens, genom att felaktiga grunddata blir synliga, vilket i sin tur kan öka informationskvaliteten.

Konsekvens

Det finns idag fungerande processer och tjänster som tillhandahålls av enskilda myndigheter. Syftet är inte att bryta upp och bygga om dessa, nya tjänster kan dock behöva utvecklas så att återanvändning blir möjlig.

En rekommendation är att om en myndighet utvecklar en ny, egen e-tjänst för sina kunder, bör denna internt anropa egna bastjänster för sin informationsförsörjning.

Detta möjliggör att myndigheten framöver kan tillhandahålla information via sådana bastjänster för förädling av externa innovatörer.

För varje sektor behöver de inblandade aktörerna utse en som är sektorsansvarig. I de flesta fall finns dock en naturlig färdledare.

För att kunna samverka kring förvaltningsgemensamma tjänster (FGT) krävs specifikt att:

 • ansvar för och skyldighet att tillhandahålla tjänster fastställs
 • det bildas samverkansgrupper/federationer kring sådana tjänster
 • olika intressenter tar på sig att utveckla och förvalta sådana FGT
 • detta samordnas och prioriteras på nationell nivå
 • det finns en ekonomisk modell kring finansiering av utveckling, förvaltning och drift
 • vägledningar tas fram för hur FGT på ett samordnat sätt ska möta användarna i olika digitala möten
 • en gemensam supportfunktion kan behöva etableras
 • anvisningar tas fram för hur FGT ska kunna interagera med myndigheternas egna kanallösningar
 • drift av FGT, inklusive lagring av gemensamma uppgifter, sker på ett sätt som upprätthåller hög personlig integritet
 • privata alternativ möjliggörs, både av konkurrensskäl och för att få nya impulser
 • juridiska överväganden är hanterade.

Semantiska tekniker ska användas för att beskriva data och göra den fritt tillgänglig i ett format som är möjligt att söka och tolka via system. Tillhörande begrepps- och informationsmodeller samt utbytesformat ska fritt publiceras. Beaktande av sekretess- och integritetsaspekter vid utlämning av publik information/PSI, innebär att möjligheterna att tillgängliggöra personuppgifter är begränsade.

Det ska öppet och fritt på en myndighets webbplats publiceras vilken information en myndighet innehar och hur den kan tillgängliggöras. Tjänster med publik information ska publiceras i tjänstekataloger.

Se vidare Vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information.

Mer information från E-delegationen

I dPBL vill vi...

..vidareutveckla ordförklaringar inom PBL-området som Boverket tillhandahåller via ett REST API.

Definiera gränssnitt vid överlämningspunkter för ex ärende inom PBL-området och gällande planbestämmelser.

Främja användande av standarder tex för detaljplaner och översiktsplanens planerade markanvändning koppling till EU:sklassificering HILUCS.

Attention niels epting .png   Sidan är under uppbyggnad och dess innehåll är inte fullständigt.=> Tillbaks till Principer för digital samverkan
=> Till första sidan om E-delegationen

Kugghjul.png Fotnot
 1. Med Öppen data eller Publik information avses i detta dokument digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar.
 2. Med PSI (Public Sector Information), avses i detta dokument uppfyllande av EU:s PSI-direktiv som genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.