Standard för digitalt överföringsformat av planinformation

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök
Vägledning till digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess

Det finns en standard för digitalt överföringsformat. Det är den tekniska kommittén, TK 501, inom SIS, Swedish Standards Institute som har tagit fram en standard,SS 637040:2010, som stöd för att göra planinformation maskinellt läsbar, så kallat digitalt informationsutbyte. Standarden utgår från Boverkets allmänna råd om planbestämmelser, BFS 2014:5 DPB 1.

Syftet med standarden så som TK 501 beskriver

Syftet med standarden har TK 501 beskrivit så här:

Syftet med en standard för utbyte av planbestämmelser är att erbjuda ett harmoniserat digitalt överföringsformat så att information om detaljplaner och planbestämmelser kan utbytas direkt mellan IT-system under hela detaljplaneprocessen och mellan aktörer som kommun, länsstyrelse, Lantmäteriet och detaljplanekonsulter.

Syftet är också att standarden ska vara ett stöd för att skapa en informationsstruktur så att data också kan utnyttjas för andra ändamål än att visa upp plankartor. Det kan handla om att kombinera med andra data, göra analyser och vara underlag till e-tjänster.

Ytterligare ett syfte är att standarden ska erbjuda en lösning som ska kunna implementeras i marknadens alla programvaror för detaljplaner. På det sättet kan standarden motverka att organisationer blir låsta till en viss programleverantör.

Det är frivilligt att följa standarden, men genom att åta sig att följa den så ökar möjligheten att effektivisera den egna organisationens arbete och samtidigt förbättras möjligheten att möta medborgarnas krav på snabb och självständig service. Minst lika viktigt är att företagen möter enhetliga krav vid upphandling och en enhetlig hantering i landet.

I praktiken är standarden "konstruktionsregler" för programvaruleverantörer

I praktiken är standarden konstruktionsregler för de programleverantörer som konstruerar och tillhandahåller verktyg för att rita detaljplaner, för att lagra och presentera sammanställningar av planbestämmelser (planbestämmelsedatabas/planmosaik) och för att hantera handlingar och ärenden i en process (processuellt).

Standarden erbjuder ett digitalt överföringsformat som gör det möjligt att utbyta information mellan aktörers IT-system under hela detaljplaneprocessen. Standarden beskriver hur ett sådant utbyte går till och därigenom hur programvara för sådant utbyte ska konstrueras.

Standarden kan också användas som underlag till de kravspecifikationer som behövs vid upphandling av nya programvaror och IT-system.

Till standarden behövs Boverkets katalog över planbestämmelser

Boverket har tagit fram en katalog med planbestämmelser. Denna katalog är gjord utifrån de allmänna råden som trädde i kraft 2015-01-02. Den är gjord för att tydliggöra hur planbestämmelser ska skrivas och struktureras för att fungera i digitala sammanhang.

Katalogen är främst till för programvaruutvecklare när de tar fram programvaror som används när detaljplaner "ritas". Den kan även användas av handläggare när de ska välja vilka planbestämmelser som ska användas i en viss detaljplan.


=> Till definition av en digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess, dPBL
=> Vidare till information om krav som ställs på digital planinformation
=> Till första sidan i vägledningen
=> Till området information och informationstjänster i vägledningen


Anonym användare #1

32 månader sedan
Poäng 0+-
Excelfilen är svårläst därför att den är så lång att man hela tiden behöver scrolla för att se det som står längst ut. Ska den användas till stöd för tolkning av äldre detaljplaner så borde den dessutom vara helt färdig.
Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.