S4 – Analysera rättsliga förutsättningar

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

E-delegationens beskrivning

Vid en utvecklingsinsats bör en analys göras i ett tidigt skede av vilka lagar och förordningar som påverkar önskad funktionalitet. Utgående från en sådan analys kan lämpliga lösningar värderas ut ett juridiskt perspektiv.

Arkitekturen ska då täcka balanserade avvägningar mellan berörda intressen avseende funktionalitet och effektivitet å ena sidan och informationssäkerhet, rättssäkerhet samt integritetsskydd å den andra.

Självklart ska funktioner och tjänster som tas fram vara förenliga med gällande rätt.

Flera olika aspekter behöver beaktas av informationsägaren, specifikt när information ska publiceras som Öppna data/PSI. Dokument som innehåller något av följande behöver inventeras och kan behöva undantas vid publicering:

  • Personuppgifter - innehåller uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en fys person vilken är i livet. Uppgifterna kan dessutom vara känsliga enligt PuL
  • Sekretessreglerad information - till exempel omsorgs- och vårddokumentation som ej får lämnas ut utan menprövning[1].
  • Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter - till exempel kring fotografier, litterära verk samt rättigheter till programvaror.

För att sekretess- och integritetsaspekterna ska tillgodoses när en ny datamängd görs tillgänglig behöver även konsekvenser beaktas av att denna information kan kombineras med andra tillgängliga datakällor.

Motivering

Det måste verifieras att planerade tjänster är genomförbara utifrån de förutsättningar som olika lagar och föreskrifter ger: tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handling (offentlighetsprincipen m.m.), personuppgiftslagen, offentlighets- och sekretesslagen, patientdatalagen, socialtjänstlagen, arkivlagen med flera.

Beroende på de juridiska förutsättningarna kan utformning av tjänster påverkas, alternativt visa att det saknas juridiska förutsättningar för att ta fram en sådan tjänst.

Konsekvens

Rättslig expertis bör involveras tidigt när en tjänst ska utvecklas. I arbetet bör också personuppgiftsombud delta, när sådant ombud finns.

Även rättsliga förutsättningar och regelverk vid informationsutbyte mellan myndigheter bör beaktas.

Mer information från E-delegationen

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service

dPBL

Attention niels epting .png   Sidan är under uppbyggnad och dess innehåll är inte fullständigt.=> Tillbaks till Principer för digital samverkan
=> Till första sidan om E-delegationen

Kugghjul.png Fotnot
  1. Menprövning kallas det när man prövar om personuppgifter kan röjas utan att det är till men för den som uppgifterna rör eller dennes närstående.


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.