FJL-process

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök
Får-jag-lov.jpg Får jag lov?-projektet


Innehåll

Tjänsten är "Bygga bostad" - FÅR jag lov?-processen för serietillverkad villa, Jungfrulig mark, ny detaljplan

Idé

Vald husmodell

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG.

Som SÖKANDE, så vill jag göra VÄLJA HUS FRÅN "LISTA" och anledningen är FÖR ATT FÅ IN HUSMODELLEN I TJÄNSTEN OCH INTERAGERA Detta gör jag NÄR JAG VILL och I FÅR JAG LOV?-tjänstens GALLERI.

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
  • Detta är det första steget i just detta scenario, därför finns det ingen tidigare information
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
  • Husmodeller som av leveratören har rätt attribut, certifierade för FJL-tjänsten.
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • Husmodell med rätt attribut.
 • Information som levereras ut från tjänsten
  • I vårt scenario får vi då en IM modell, med rätt attribut/information för att kunna matcha mot bestämmelsedatabasen. Vi importerar denna i Sandlådan för att kontrolleras mot bestämmelserna för fastigheten vi väljer i ett senare steg.

Behov

Nationell databas med husmodeller som husleverantörer kan ladda upp till baserat på definierat format. Kommer kräva förvaltning.

Sökande kan välja sitt hus från tjänster från husleverantörer (exempelvis movehome.se, smalandsvillan.se m.m.) via galleri i sandlådan.

Definiera vilken information som modellen behöver innehålla, information från husmodellen ska kunna användas i bygglov och byggfas.

Vidareutveckling

Sökande importerar modell från arkitekt alternativt specialritat från leverantör. Ett test skulle kunna göras mellan movehome.se och NordicPeak. (Niclas Cederlund, S-group).

Detta innebär att importerad modell kanske inte kan byggas på fastigheten utan en ny modell måste importeras och prövas.

Vad vi i projektet måste göra är att kartlägga vilken information som måste finnas i en husmodell (BIM, attribut) för att vi ska kunna analysera modellen för att matcha den mot informationen i en bestämmelsedatabas. Vi kan inte använda den omvända frågan "vilken information kan vi få från BIM modellen" detta måste vi specificera "vilken information måste finnas..."

Vald lokalisering

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG. Som SÖKANDE, så har jag redan HITTA MIN TOMT och anledningen är ATT VET VAR DEN GEOGRAFISKT LIGGER Detta gör jag NÄR JAG VET VAR JAG VILL BYGGA MITT HUS och I FÅR JAG LOV?-tjänstens KARTDEL

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
  • Vald husmodell
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
  • Fastighetsytan
  • Fastighetsbeteckning
  • Detaljplanebestämmelser
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • Görs en selektering/urval, genereras ingen ny data.
 • Information som levereras ut från tjänsten
  • Vald fastighet´.

Applikation/funktion/integration

Här kan man gå två vägar, antingen hämtar man information från Lantmäteriet(bastjänst), eller från varje kommuns fastighetsregister(geodatabas). I Höganäs kommun uppdateras detta varje vecka.

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Upplyssning om att det finns kommunalt VA, eller vilka andra alternativ som är tillgängliga.

Trivago: här refererar vi till att om du har en Byggnad och får en guide om var i "världen" denna byggnad går att bygga och vilken avgift som gäller för de olika kommunerna.

Metadata för informations aktualitet och noggrannhet.

Strandskydd: bestämmelser om strandskydd och/eller andra begränsningar(t.ex. eldstad) ska systemet kunna känna av. Vi utgår ifrån att strandskydd är upphävt i en detaljplan för Bostad. Det behöver skickas en ansvarsförfrågan till de olika myndigheterna.

Hitta rätt fastighet för byggnaden (Kommun, ort, område och fastighet/adress). Om du redan är inloggad får du reda på vilka fastigheter som du äger.

Beslut om förhandsbesked ska synas vid val av fastighet.

vilken information kan ersätta en nybyggnadskarta(AP5)?

Husets placering

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG.

Som SÖKANDE,

så vill jag göra PLACERA MITT HUS På MIN FASTIGHET/TOMT

och anledningen är FÖR ATT FASTSTÄLLA HUSETS PLACERING På TOMTEN

Detta GÖR jag EFTER JAG LOKALISERAT MIN TOMT och I FÅR JAG LOV?-tjänstens KARTDEL

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
  • BIM modell (från steg 1, val av byggnad)
  • Fastighetsyta (från steg 2)
  • Planbestämmelser (från steg 2)
 • Informationsbehov för detta steg (extern)**
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • husets placering i form av x, y, z.
 • Information som levereras ut från tjänsten** Huset koordinater

Applikation/funktion/integration

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Vid scenario tillbyggnad: Kunna snappa mot befintligt hus, eller också få fråga om befintligt hus ska rivas, vill du söka rivningslov? hanteras senare.

Guiden: lägger den här, för vi missat den som en byggsten. Guiden ska finnas för att lotsa sökande genom hela processen. Guiden är alltid aktiv? och man väljer att avaktivera den om man anser sig kunna verktyget så bra att den inte behövs.

Den sökande placerar ut sitt hus där hen vill bygga, på tomten/fastigheten. Analys mot gällande bestämmelser och övrig geografisk information görs, karttjänsten visar "möjligheternas rum".

Information

 • Informationsbehov
  • Fastighetsgränser, fastighetsytan
  • Byggnadsmodellens information
  • Planbestämmelser (prickmark, u-mark, plus-mark, avstånd till tomtgräns, ska-krav för placering (exempel att en byggnad ska placeras längs med förgårdsmark))
  • Markhöjder (NH?)
  • Anslutningspunkter för VA (med höjd)
 • information som steget/frågan skapar:
  • Byggnadens placering (situationsplan)
  • Byggnadens utbredning
  • Placering av VA-ledningar (hur skapas detta? behövs för start-/slutbesked)
  • Sockelhöjd
  • Byggnadens höjd

För att visa "möjligheternas rum" behöver höjder för byggnader i detaljplaner tydliggöras.

Maskinell bedömning om byggnaden och dess placering överensstämmer med bestämmelser

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG.

Som SÖKANDE,

så vill jag ATT TJÄNSTEN ANALYSERAR MITT VALDA HUS SAMT PLACERING MOT GÄLLANDE BESTÄMMELSER M.M.

och anledningen är FÖR ATT JAG VILL VETA OM DET ÄR MÖJLIGT ATT FÅ BYGGLOV

Detta gör jag EFTER ATT JAG TRYCKT PÅ "TESTA-KNAPPEN" och I FÅR JAG LOV?-tjänstens KARTDEL

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten BIM modellens koordinater
  • Fastighet
  • Planbestämmelser
  • BIM modellens attribut
 • Informationsbehov för detta steg (extern)◦Allt ovan
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • "checklista" för vilka attribut som stämmer efter matchning mellan BIM och Planbestämmelserna. Det vill säga resultatet av analysen mellan BIM modellen och Planbestämmelser.
 • Information som levereras ut från tjänsten
  • Resultatet av analysen

Applikation/funktion/integration

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Analys i bakgrunden mot planbestämmelser och andra bestämmelser, gestaltning kulturmiljö. Kan återgå till punkt 3.

Vid tillbyggands: tjänsten skall känna av kvarvarande byggrätt, och räkna ut möjligheterna till bygglov för tillbyggnad.

Återkoppling till sökanden

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG.

Som MYNDIGHET,

så vill jag ATT TJÄNSTEN INFORMERAR DEN SÖKANDE OM ANALYSRESULTATET FÖR VALDT HUS SAMT PLACERING MOT GÄLLANDE BESTÄMMELSER M.M.

och anledningen är FÖR ATT SÖKANDEN SKA FÅ VETA OM DET ÄR MÖJLIGT ATT FÅ BYGGLOV

Detta görs EFTER ATT ANALYSEN ÄR GJORD och I FÅR JAG LOV?-tjänstens KARTDEL

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
  • Resultatet av analysen
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
  • Resultatet av analysen
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • Skapar ingen ny information
 • Information som levereras ut från tjänsten
  • Resultatet av analysen

Applikation/funktion/integration

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Tjänsten informerar om dina tankar är genomförbara (validering). Beroende på resultatet av analysen kan den sökande välja att göra om placeringen, man går då tillbaka till steget för att placera modellen på "tomten". Eller välja att gå vidare med sin ansökan.

Legitimering (e-id)

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG.

Som SÖKANDE, (vi måste lägga till user storys för KA, myndighet, sakägare m.m.)

så vill jag LEGITIMERA MIG

och anledningen är KUNNA SPARA ANSÖKAN, FÖRIFYLLDA UPPGIFTER, TJÄNSTEN SKA KUNNA IDENTIFIERA DIN HEMMAKOMMUN, FÖR KUNNA SIGNERA ANSÖKAN, KOPPLING TILL MINA MEDDELANDEN.

Detta görs SENAST INNAN ANSÖKAN SKICKAS IN och I FÅR JAG LOV?-tjänstens E-ID MODUL

Information

•Information från tidigare steg i tjänsten

  • Alla data/information från tidigare steg (om det är så att det är i detta steg "min yta/mina sidor/mina ärenden" skapas för att jag ska kunna spara ett skede, för att kunna ta vid, vid ett senare tillfälle).
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
  • Skatteverket; e-id.
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • användarens konto, användarens mina sidor.
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

 • Mina meddelande- tjänsten ska vara integrerad i lösningen ”FJL-tjänsten”.

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Val av KA

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG.

Som SÖKANDE

så vill jag KUNNA VÄLJA KA FRÅN BOVERKETS LISTA ELLER ANGE EGET FÖRSLAG.

och anledningen är FÖR ATT PBL KRÄVER DETTA.

Detta görs SENAST INNAN ANSÖKAN SKICKAS IN och I FÅR JAG LOV?-tjänsten.

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
  • ingen tidigare information behövs i nuläget
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
  • tjänst med certifierade KA
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • Mitt val av KA
 • Information som levereras ut från tjänsten
  • Mitt val av KA

Applikation/funktion/integration

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Vilken information behöver en KA för att kunna bedöma uppdraget? AP5 /Yvonne

Vid andra användarfall, där det inte bedöms behövas en KA ska inte valet för KA vara synligt, möjlighet att ändå välja en KA ska kanske vara möjlig.

Boverket har idag en lista över certifierade KA, det ska finnas i tjänsten att välja från en lista, men även valet att lägga till en KA som inte finns med i listan. Användaren ska få hjälptext om "varför ska jag ha en KA" kan komma tidigare i tjänsten!

Val av KA från Boverkets lista eller ange KA själv. Listan är i sig en tjänst där certifierade KA kan läggas upp, tjänsten anses i detta fall vara en externtjänst som finns hos Boverket? Tjänsten integreras med FJL-lösning.

Förfrågan till KA

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG.

Som SYSTEM

så vill jag FRÅGA OM HEN(KA) VILL ACCEPTERA UPPDRAGET.

och anledningen är FÖR ATT PBL KRÄVER EN KA, SYSTEM KRÄVER EN BEKRÄFTELSE(JA/NEJ).

Detta görs NÄR SÖKANDE GJORT ETT VAL AV KA och I FÅR JAG LOV?-tjänsten.

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
  • Fastighet
  • Vem som är sökande (kontakt uppgifter)
  • Vad är det ärendet gäller (nybyggnad, tillbyggnad, rivning?)
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
  • Kontakt uppgifter för KA
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • Svar från KA
 • Information som levereras ut från tjänsten
  • Svar från KA

Applikation/funktion/integration

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

I detta steg skickas en digitalförfrågan från Systemet, och med Systemet menar vi e-tjänsten, KA får ett val att acceptera förfrågan eller inte, även information om vad UPPDRAGET/FÖRFRÅGAN innebär/innehåller. (i vårt scenario enbostadshus...)

KA Besvarar förfrågan

KA besvarar förfrågan om han accepterar uppdraget eller inte. Vid nej tillbaka till 7

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG.

Som KA

så vill jag BESVARA UPPDRAGET MED JA ELLER NEJ.

och anledningen är FÖR ATT HA MÖJLIGHET ATT ANTA UPPDRAGET ELLER INTE.

Detta görs NÄR SYSTEMET SKICKAT SÖKANDES FÖRFRÅGAN TILL KA via FJL-TJÄNSTEN och I MINA MEDELANDEN.

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
  • Svar från KA
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
  • Svar från KA
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • Svar från KA
 • Information som levereras ut från tjänsten
  • Svar från KA

Applikation/funktion/integration

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

om KA väljer att inte acceptera uppdraget bör sökande få meddelande om att KA inte accepterat och en bör välja en ny KA, loop till tidigare steg om val av KA.

KA accepterar genom digital signatur (e-iD)

Maskinell kontroll att all informationsmängd finns med (ansökan)

En kontroll av innehållet i ansökan görs maskinellt. Det ska vara så långt som möjligt kunna digitalt kontrolleras att ansökan innehåller tillräckligt med information för att digitalt kunna generera ett automatiskt beslut.

Som SYSTEM

så vill jag VALIDERA ATT ALL INFORMATION/INFORMATIONSMÄNGD FINNS MED FÖR REGISTRERING.

och anledningen är FÖR ATT ANSÖKAN SKA KUNNA HANDLÄGGAS/BEDÖMMAS.

Detta görs KONTINUERLIGT NÄR DU I SANDLÅDAN GÖR DINA VAL och FJL-TJÄNSTEN.

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
  • All information från tidigare steg
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
  • All information från tidigare steg
  • Någon form av analys för att kontrollera att all information finns/är angivet (checklista?)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • Är ansökan komplett?
 • Information som levereras ut från tjänsten
  • resultat av analys (checklista?)

Applikation/funktion/integration

Behov (lagändring m.m.)

AP2 - Specificera vilken information som "dokumenten" situationsplan/ritningar/sektionsritning med flera skall innehålla (behöver innehålla)

 • Vilken information vill vi att BIM ska leverera. (Lars Harrie behöver och vill vara med).

Vidareutveckling

om KA väljer att inte acceptera uppdraget bör sökande få meddelande om att KA inte accepterat och en bör välja en ny KA, loop till tidigare steg om val av KA.

Skicka in ansökan

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG.

Som SÖKANDE, så vill jag ANSÖKA OM BYGGLOV och anledningen är JAG VILL FÖRVERKLIGA MIN IDÉ Detta gör jag NÄR JAG ÄR FÄRDIG MED ANSÖKAN och PLATTFORMSOBEROENDE.

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
  • all information/data som skapats/hämtats/importerats i tidigare steg
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • KONTAKTPERSON/KONTAKTPERSONER
  • PAKETERING AV INFORMATIONSMÄNGDER(DATA) FRÅN PROCESSEN I "SANDLÅDAN".
 • Information som levereras ut från tjänsten
  • Paketering av informationsmängder(data) från ...
  • Ansökan skapas som ärende i verksamhetssystem(ärendehanteringssystem)


Behov

UTVECKLINGSTEG:

Användaren signerar sig via e-ID.  

Bygglov

Ärende skapas hos myndigheten (kommunen?)

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG.

Som FÅRJAGLOV SYSTEMET,


så vill jag GENERERA ETT NYTT ÄRENDE

och anledningen är FÖR ANSÖKAN HAR INKOMMIT TILL KOMMUNEN

Detta gör jag DIREKT EFTER ATT ANSÖKAN INKOMMIT(SÖKANDE HAR TRYCKT ANSÖK I STEGET INNAN) och I FÅRJAGLOV SYSTEMET

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Det är inte klart var det nya ärendet skapas (Om det är kommunens ärendehanteringssystem eller FJL-systemet)

Debitering av avgift

Möjlighet att betala via elektronisk tjänst (typ swish m.m.)

Kommunen väljer själva när det kan debitera (någon gång mellan ansökan registrerad hus kommunen och beslut om slutbesked).

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG.

Som KOMMUN,

så vill jag FÅ IN AVGIFTEN FÖR BYGGLOVSHANDLÄGGNINGEN

och anledningen är KOSTNADSTEKNING

Detta gör jag PÅ EN AV KOMMUNEN BESTÄMD PUNKT UNDER PROCESSEN (TIDIGAST NÄR KOMMUNEN REGISTRERAR ÄRENDET TILL SENAST SLUTBESKED) och DIGITALT

Här funderade vi på att lägga till en till user story, ur den sökandes perspektiv "Hur betalar jag min avgift".

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
  • avgift (Kalkylerad under processen och visad under processen och använd här)
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Tydlig information under processen om vilka avgifter som uppkommer.

Bedöma om ansökan är fullständig enligt PBL

Manuellt av handläggare VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG.

Som HANDLÄGGARE,

så vill jag BEDÖMA OM ANSÖKAN ÄR FULLSTÄNDIG ENLIGT PBL

och anledningen är ATT HANDLÄGGNINGEN AV ÄRENDET SKA KUNNA PÅBÖRJAS.

Detta gör jag NÄR ANSÖKAN ÄR REGISTRERAD och I SYSTEMET====Information====

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

Behov (lagändring m.m.)

Tillåta att automatisk bedömning om ansökan är fullständig är tillåten

Vidareutveckling

Ärendehanteringssystemen behöver utvecklas FÖR att kunna ta emot bedömningen automatiskt

Läxa till AP2: Specificera vilken information som behövs FÖR att ansökan ska anses fullständig

Skicka mottagningsbevis till SÖKANDE och fastighetsägare

Meddelande SÖKANDE och fastighetsägare att ansökan är fullständig enligt PBL

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG. Som FJL,

så vill jag Skicka mottagningsbevis till sökande och fastighetsägare

och anledningen är ATT DE SKA FÅR EN BEKRÄFTELSE/KVITTO PÅ ATT ÄRENDET ÄR SKAPAT(BÖRJAR HANDLÄGGAS)

Detta gör jag NÄR ANSÖKAN BEDÖMTS FULLSTÄNDIG I SYSTEMET

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
  • Ägare personuppgifter (behöver komma ifrån sandlådan)
  • Sökande personuppgifter (behöver komma ifrån legitimering)
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Mina meddelande-integration

Läxa till AP2: Specificera vilken information som behövs

Vem är fastighetsägare?

Skicka möjlighet till berörda sakägare att yttra sig om ansökan (grannhörande)

Vid avvikelse från plan (gult läge ((automatik) vid rött läge (manuellt)).

Meddelande skickas via "Mina meddelande" till berörda sakägare. Meddelandet innehåller ingång till tjänsten FÅR jag lov?

AP2 definierar vilka som är sakägare, AP5 hittar sakägare

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG. Som FJL,

så vill jag Skicka möjlighet till berörda sakägare att yttra sig om ansökan (grannhörande)

och anledningen är ATT DE SKA HA MÖJLIGHET ATT YTTRA SIG ÖVER ANSÖKAN

Detta gör jag NÄR/OM ANSÖKAN AVVIKER FRÅN DETALJPLANSBESTÄMMELSER OCH AVVIKELSERNA ANSES VARA LITEN (AV HANDLÄGGARE ELLER FJL) I FJL

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Läxa till AP2: Specificera vilken information som behövs

Berörda sakägare svarar

Sakägarna och svarar via inloggning i FÅR jag lov? Länk FÅR meddelande vi Mina meddelanden.

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG. Som SAKÄGARE,

så vill jag SVARA PÅ VAD JAG TYCKER OM ANSÖKAN

och anledningen är PBL 9:25

Detta gör jag NÄR JAG FÅTT ETT MEDDELANDE OM ... I tjänsten ”MINA MEDDELANDE”

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Läxa till AP2: Specificera vilken information som behövs

Beslut om bygglov

Ingår beslut om avgift.

Genom hela tjänsten finns det finns en tickande pengapåse som beräknar hur mycket ärendet kostar

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG. Som BYGGNADSNÄMND(HANDLÄGGARE RÄKNAS SOM BN),

så vill jag BESLUTA OM BYGGLOV

och anledningen är NÅGON VILL BYGGA ETT HUS

Detta gör jag NÄR VI KAN KONSTATERA ATT ALLA KRAV FÖR ATT KUNNA BEVILJA ANSÖKAN ÄR UPPFYLLDA I FJL.

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

Behov (lagändring m.m.)

Beslut behöver kunna genereras automatiskt(Automatisk handläggning)

Vidareutveckling

Hur ska den samlade informationsmängden som ligger till grund för ansökan och dess beviljande sparas för framtiden (E-arkiv, integration för att informationen är åtkomlig via verksamhetssystem)

Beslut behöver kunna genereras automatiskt(Automatisk handläggning). AP2 behöver bevaka eller läsa in sig på Lagrådsremiss

Läxa till AP2: Specificera vilken information som behövs

Expediering och kungörelse av beslut om bygglov till sakägare och SÖKANDE (kungörelse)

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG. Som BYGGNADSNÄMND(HANDLÄGGARE RÄKNAS SOM BN),

så vill jag INFORMERA SAKÄGARE OCH SÖKANDE OM BESLUTET

och anledningen är ATT BESLUTET SKA VINNA LAGA KRAFT

Detta gör jag NÄR BESLUT OM BYGGLOV ÄR FATTAT I FJL

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

koppling till POIT (post och inrikestidningen)

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Läxa till AP2+AP5: Specificera vilken information som behövs

Överklagan av beslut (Bygglovet)

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG. Som SAKÄGARE ELLER MEDBORGARE,

så vill jag ÖVERKLAGA BESLUT OM BYGGLOV

och anledningen är ATT JAG ÄR MISSNÖJD MED BESLUTET

Detta gör jag FRÅN ATT BESLUTET HAR FATTATS (FRAM TILLS BESLUTET HAR VUNNIT LAGA KRAFT) I SYSTEMET

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Läxa till AP2: Specificera vilken information som behövs

MINNESANTECKNINGAR: Olika svarstider FÖR olika sakägare

Rättidsprövning

Prövning om överklagan har kommit in i rätt tid.

AP2 beskriver hur det går till. Regler för tid finns i PBL 13:16. Bedömning av rätt tid bör kunna bedömas maskinellt.

Får jag Lov?-tjänsten stannar här.

Länsstyrelsen prövar överklagandet

Länsstyrelsen håller på att utveckla en tjänst för överklagan kan denna kopplas till Får jag lov? (AP6-fråga).  

Byggfas

Beslut om tekniskt samråd

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG. Som BYGGNADSNÄMND, så vill jag KUNNA TA BESLUT OM BEHOV AV TEKNISKT SAMRÅD och anledningen FÖR ATT BEVILJA STARTBESKED Detta gör jag I SAMBAND MED BESLUT OM BYGGLOV och I FÅR JAG LOV-tjänsten

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Beslut om tekniskt samråd kan framgå i bygglovet.

AP2 och 3 FÅR fundera över detta.

Byggnadsnämnden bedömer om särskild kompetens behövs i det tekniska samrådet

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG. Som BYGGNASNÄMND,

så vill jag BEDÖMMA OM JAG BEHÖVER HJÄLP I ÄRENDET

och för att ENLIGT § 12:7 PBL SÄKRA HÄNSYN TILL ANDRA LAGAR TEX MILJÖBALKEN

Detta gör jag I SAMBAND MED BESLUT OM TEKNISKT SAMRÅD och I FÅR JAG LOV-TJÄNSTEN

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Kallelse till tekniskt samråd

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG. Som BYGGNADSNÄMNDEN, så vill jag SKICKA KALLELESE TILL TEKNISKT SAMRÅD TILL SÖKANDE, KA OCH BYGGNADSINSPEKTÖR M.FL. för att KUNNA HÅLLA ETT TEKNISKT SAMRÅD ENLIGT § 10:14 PBL Detta gör jag NÄR BESLUT OM TEKNISKT SAMRÅD HAR TAGITS och I FÄR JAG LOV-TJÄNSTEN

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

 • Mina meddelanden används FÖR kallelse</li>

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Upprätta kontrollplan

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG. Som SÖKANDE TILLSAMMANS MED KA, så vill jag SÄKERSTÄLLA ATT HUSET BYGGS ENLIGT GÄLLANDE REGELER för att JAG ÄR ANSVARIG ENLIGT § 10:8, 10:18 och 10:19 PBL Detta gör jag INNAN TEKNSIKA SAMRÅDET och I EXTERN TJÄNST FÖR LEVERANS TILL FÅR JAG LOV-TJÄNSTEN

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
  • AP2 och AP3 får reda ut vilka annan information som behövs utöver kontrollplansinformation. Just i detta case har vi troligtvis inget behov av annan information.
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • AP2 och AP3får reda ut kontrollplansinformation
  • Läge? (Lägeskontroll)
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

 • Koppling till PECARS e-tjänst FÖR kontrollplan.

Behov (lagändring m.m.)

 • Boverket arbete med föreskrift om kontrollplan, AP3

Vidareutveckling

Genomföra tekniskt samråd

Ingående delar:

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG. Som SÖKANDE, KA OCH BYGGNADSNÄMND, så vill jag SÄKRA ATT KONTOLLPLANEN M.M. MOTSVARAR SÖKANDES BEHOV för att SÄKRA ATT BYGGNADEN BLIR TRYGG OCH SÄKER Detta DOKUMENTERAS I "PROTOKOLL" på BYGGNADSNÄMDEN

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • kontrollplan m.m. "Protokoll"
  • AP3 beskriver vad tekniskt samråd innehåller
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

 • Protokoll lagras i kommunens ärendehanteringsystem
 • Protokoll skickas via mina meddelanden.

Behov (lagändring m.m.)

 • Ändring från protokoll till dokumentation

Vidareutveckling

Startbesked

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG. Som BYGGNADSNÄMN, så vill jag BESLUTA OM KONTROLLPLAN OCH STARTBESKED ENLGT § 10:24. för att SÖKANDE SKA KUNNA BÖRJA BYGGA Detta gör I BYGGNADSNÄMNDEN I FÅR JAG LOV-TJÄNSTEN OCH MEDDELAS VIA MINA MEDDELANDEN

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • fastställand av kontrollplan AP3
  • startbesked AP3 beskriver vad starbeskedet ska innehålla § 10:24.
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

 • ärendehanteringssystemet
 • mina meddelanden
 • extern kontrollplanssystem ex Pecar

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Byggnadsnämnden förbjuder fortsatt arbete § 10:32

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG.

Som BYGGNASNÄMND, så vill jag FÖRBJUDA FORTSATT ARBETE för att SÖKANDE SKA FÅ EN SÄKER OCH TRYGG BYGGNAD Detta gör jag när ÅTGÄRDEN STRIDER MOT PBL ELLER ATT KONTROLLER INTE UTFÖRS SOM DE SKA § 10:32 I FÅR JAG LOV-TJÄNSEN OCH VIA MINA MEDELANDE

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

 • ärendehanteringssystemet
 • koppling till tjänsten "Mina meddelande"

Behov (lagändring m.m.)

 • AP3 och AP6 utreder vidare hur processen ser ut (loop)

Vidareutveckling

Kontroller enligt kontrollplan

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG.

Som KA OCH DELANSVARIGA (ex, byggherre, konsult, hantverkare) så vill jag SIGNERA MINA UTFÖRDA KONTROLLER för att FÖR ATT HÅLLA KONTROLLPLANEN UPPDATERAD Detta gör jag EFTER ARBETET GENOMFÖRTS I FÅR JAG LOV-TJÄNSTEN

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • genomförda kontroller
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

 • kontrollplan t.ex. PECAR
 • ärendehanteringssystemet
 • e-signatur

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Arbetsplatsbesök

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG. Som BYGGNADSNÄMND, så vill jag PLANERA, GENOMFÖRA OCH DOKUMENTERA MITT ARBETSPLATSBESÖK FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT BYGGET FORTLÖPER ENLIGT STARBESKEDET (§10:28 PBL) Detta gör jag NÄR EN FÖRUTBESTÄMND KONTROLLPUNKT ÄR GENOMFÖRD och DOKUMENTERAS I FÅR JAG LOV?-tjänsten och skickas ut via Mina meddelanden.

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
  • Ska vara minst ett (om det inte är onödigt, ska framgå i startbeskedet)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

 • Koppling till PECARS (eller motsvarande) tjänst för kontrollplan. AP3 förtydligar.
 • Mina meddelanden
 • e-signering
 • kalenderfunktion (för bokning)

Behov (lagändring m.m.)

 • Förslag till lagändring, ändra begrepp från protokoll till dokumentera.

Vidareutveckling

KA:s verifiering av kontrollplanen

Som KA, så vill JAG KONTROLLERA ATT KONTROLLPUNKTERNA ÄR UTFÖRDA OCH GE ETT SAMLAT UTLÅTANDE TILL BN för att GE MITT UNDERLAG TILL SLUTBESKED ENLIGT § 10:11 Detta görs KONTINUERLIGT OCH NÄR ALLA KONTROLLPUNKTER ÄR UTFÖRDA I FÅR JAG LOV?-tjänsten.

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • AP3 beskriver vidare
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

 • ärendehanteringssystemet
 • extern kontrollplanssystem ex Pecar

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Meddelande om att bygget är klart

Som SÖKANDE, så vill jag MEDDELA BN ATT BYGGET ÄR GENOMFÖRT OCH BOKA TID FÖR SLUTSAMRÅD för att KUNNA FÅ SLUTBESKED Detta görs NÄR ALLA KONTROLLPUNKTER ÄR UTFÖRDA OCH DOKUMENT FINNS ENLIGT STARBESKED I FÅR JAG LOV?-tjänsten.

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • AP3 beskriver vidare
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

 • ärendehanteringssystemet
 • extern kontrollplanssystem ex Pecar
 • kalenderfunktion

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Kallelse till slutsamråd

Som BN, så vill jag KALLA TILL SLUTSAMRÅD för att KUNNA BEDÖMA OM SLUTBESKED KAN GES Detta görs NÄR SÖKANDE ANSER SIG VARA KLAR och GÖRS I FÅR JAG LOV-tjänsten

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • AP3 beskriver vidare
 • Information som levereras ut från tjänsten


Applikation/funktion/integration

 • ärendehanteringssystemet
 • extern kontrollplanssystem ex Pecar
 • kalenderfunktion
 • Mina meddelanden

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Slutsamråd

Som BN så vill jag VERIFIERA ATT ALLT ÄR UTFÖRT ENLIGT STARBESKEDET för att KUNNA UTFÄRDA SLUTBESKEDET Detta görs NÄR SÖKANDE ANSER SIG VARA KLAR och FYSISKT MÖTE OCH I FÅR JAG LOV?-tjänsten.


Som SÖKANDE så vill jag FÅ ETT SLUTBESKED för att KUNNA FLYTTA IN Detta görs NÄR SÖKANDE ANSER SIG VARA KLAR och FYSISKT MÖTE OCH I FÅR JAG LOV?-tjänsten.

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • AP3 beskriver vidare
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

 • ärendehanteringssystemet
 • extern kontrollplanssystem ex Pecar
 • kalenderfunktion

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Förutsättningar för slutbesked

Som BN, så vill jag SE ATT ALLA PUNKTER I SLUTSAMRÅDET BLEV UPPFYLLDA för att GE ETT SLUTBESKED Detta görs UNDER SLUTSAMRÅDET och PÅ FYSISKT MÖTE OCH I FÅR JAG LOV?-tjänsten.

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • AP3 beskriver vidare
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

 • ärendehanteringssystemet
 • extern kontrollplanssystem ex Pecar

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Interimistiskt slutbesked

Som BN, så vill jag KUNNA UTFÄRDA ETT INTERIMISTISKT SLUTBESKED för att SLUTBESKED INTE KAN GES P.G.A. MINDRE AVVIKELSER/VISSA DELAR INTE KLARA Detta görs I SAMBAND MED STUTSAMRÅDET OCH INNAN SLUTBESKEDET och EFTER FYSISKT MÖTET OCH I FÅR JAG LOV?-tjänsten

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • AP3 beskriver vidare
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

 • ärendehanteringssystemet
 • extern kontrollplanssystem ex Pecar
 • Mina meddelanden

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Slutbesked

Som BN, så vill jag BESLUTA OM ALLA PUNKTER I SLUTSAMRÅDET ÄR UTFÖRDA OCH SLUTBESKED KAN UTFÄRDAS ENLIGT § 10:33 . för att SÖKANDE SKA KUNNA FLYTTA IN Detta gör I BYGGNADSNÄMNDEN I FÅR JAG LOV-TJÄNSTEN OCH MEDDELAS VIA MINA MEDDELANDEN

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • genomförd kontrollplan AP3
  • slutbesked AP3 beskriver vad slutbeskedet ska innehålla § 10:33.
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

 • ärendehanteringssystemet
 • Mina meddelanden
 • extern kontrollplanssystem ex Pecar

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Information om den färdiga byggnaden till statliga myndigheter.

VAD GÖR DETTA STEG, HUR FUNGERAR DETTA STEG. Som BN, så vill jag HA EN FLEXIBEL RAPPORTGENERATOR för att EFFEKTIVISERA OCH SÄKERSTÄLLA INFORMATIONSFLÖDEN TILL STATLIGA MYNDIGHETER Detta görs AV STATLIGA MYNDIGHETER NÄR DE VILL och GÖR I ÄHS.

Information

 • Information från tidigare steg i tjänsten
 • Informationsbehov för detta steg (extern)
 • Information som detta steg skapar för tjänstens behov
  • Enligt teknisk specifikation TK533 (AP2,3,5)
 • Information som levereras ut från tjänsten

Applikation/funktion/integration

 • ärendehanteringssystemet

Behov (lagändring m.m.)

Vidareutveckling

Arkiv

Arkiveras (slutarkivering FGS-bygglov)

Mitt utrymme - mina sidor

Möjligheten för att ha ett eget utrymme för att tillfälligt spara din ”ansökan” innan du skickar in ansökan. Vem ska förvalta detta? Vi lägger detta här eftersom det är en funktion bör finnas.


=> Till processmodell för vår första prototyp: serietillverkad villa
=> Till information om Får jag lov?-projektetLägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.