D1 – Låt digitala kanaler vara det primära alternativet

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

Vi svenskar är mer och mer digitala.[1] Snart kommer de flesta möten mellan medborgare/företagare och myndigheter att ske digitalt. Och samma gäller dPBL:s område. Internationellt och inom om EU pratas det om digital first och digital by default, eller digitala lösningar som standard. Det innebär att digitala kanaler ska vara det primära alternativet. Att e-tjänster ska utvecklas innan analoga motsvarigheter tas fram.

E-delegationens beskrivning

Digitala kanaler bör vara det primära alternativet för medborgarnas möten med den offentliga förvaltningen. När nya digitala tjänster tas fram måste en analys göras av om det är nödvändigt att över huvud taget utveckla en traditionell, pappersbaserad kanal för medborgaren.

Principen bör gälla gentemot medborgarna under hela ärendekedjan; vid inregistrering av ett ärende, vid kompletteringar, beslut etc.

Motoviering

Informationskvaliteten höjs när allt sker i en obruten, digital kedja (se grundprincip G1). Detta minskar risken för felregistreringar och feltolkningar, samt möjliggör ökad automatisering av myndigheternas verksamhetsprocesser, vilket i sin tur minskar förvaltningskostnader och förkortar handläggningstider.

Genom att erbjuda medborgarna möjligheten att lämna information via digitala kanaler, istället för via formaliserade och standardiserade blanketter, minskar kostnaderna för att ta fram, skriva ut, skanna, ankomstregistrera, tolka och slutförvara sådana blanketter.

Vidare är en övergång från analog, pappersbaserad ärendehantering till digital hantering mer miljövänlig.

Konsekvens

Myndigheter kan aldrig frånsäga sig medborgarens rätt att sända in pappersbaserade brev och ansökningar, rutiner måste därför finnas för att manuellt digitalisera sådana brevbaserade ansökningar.

Funktioner behöver per myndighet tas fram för att digitalt sända ut kompletteringsönskemål, beslut etc, till exempel via Mina meddelanden, inklusive notifieringsfunktioner.

Juridiska aspekter behöver utredas.

Mer information från E-delegationen

Ur slutbetänkandet: En förvaltning som håller ihop

Delegationens rekommendation är att digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare och företag. Regeringen behöver därför driva en utveckling som leder till att digitala tjänster införs som förstahandsval i offentlig sektor. Digitala tjänster som förstahandsval kan sänka administrativa kostnader för myndigheterna och öka servicen till medborgare och företagare som får bättre överblick över sina ärenden och som dessutom inte behöver avbeställa pappersutskick från myndigheter.

Som exempel kan nämnas Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan som har infört möjligheten att avbeställa pappersutskick och bara få utskick digitalt. Trots denna möjlighet sker omfattande pappersutskick även om de flesta medborgare skulle klara sig bra utan. Därför borde ordningen istället kunna vara tvärtom, dvs. att medborgaren i första hand får tillgång till tjänsten digitalt och aktivt får be om pappersutskick om så önskas.

Digitala tjänster bidrar till ökad säkerhet och kvalitet i ärendehanteringen jämfört med motsvarande manuell hantering och skapar bättre förutsättningar för likabehandling utifrån att ärenden alltid innehåller samma grundläggande information.

I dPBL

För många inblandade i plan- och bygglovsprocesserna inom kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter innebär digitala lösningar som standard en kulturförändring.

  • Det handlar om att se över hur vi myndigheter kan serva kunderna i exempelvis ett bygglovsärende när det sker digitalt.
  • Det handlar om att ta fram användarvänliga e-tjänster som löser kundernas behov.
  • Kommunikation till sakägare i plan- och bygglovsprocesserna ska ske via Mina meddelanden. Detta så att medborgaren ska vet att det är den "brevlådan" som kommunen ska använda när det är dags för exempelvis beslut i ett bygglovsärende.

Kanaler att använda som hjälp

Det finns föreningar och fora som kan vara till stöd:

  • Funka analyserar, utvecklar och utbildar. De ger stöd, testar och sätter normer. De finns med i referens- och arbetsgrupper på nationell och internationell nivå. De brukar säga att vi kan ta vilket gränssnitt som helst och göra det tillgängligt...
  • Nätverket Digidel är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige.

=> Tillbaks till Principer för digital samverkan
=> Till första sidan om E-delegationen

Kugghjul.png Fotnot
  1. Mer information om det hittar du om här om svenskarna och internet 2014


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.