Vägledning till digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök
Vägledning till digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess

Detta är en vägledning som främst riktar sig till kommuner som vill börja arbeta i och med en digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess. (Klicka här för att läsa om vad en digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess är)

Vägledningen är dels uppdelad i tre specialområden, dels finns en fingerad resa igenom livshändelsen[1] jag vill ha en bostad.

Informationen är delvis överlappande men eftersom vägledningen är uppbyggd enligt wiki-metoden så är alla sidor fristående. För att se alla sidor som rör ett visst område kan du gå till kategorier. Alla sidor kopplas till en eller flera kategorier och genom att se vilken eller vilka kategorier sidan som du läser på tillhör så kan du se till vilket eller vilka områden sidan tillhör.

Alla sidor som hör till vägledningen får den bård som finns överst på denna sida.

Knapptryckning.jpg
Kundens processer

Här samlas information som rör kundens processer. Det är till exempel e-tjänster som riktar sig till privatpersoner och företagare.

Verksamhet 5.jpg
Verksamhetens processer

Här samlas information som rör verksamhetens processer. Det handlar om verksamhetsstöd (verktyg/applikationer) som stödjer handläggaren i arbetet (exempelvis att ta fram detaljplaner - "rita" planen) och ärendehanteringssystem.

Handslag datorer.jpg
Information

Här samlas information som rör information och informationstjänster, bland annat informationstjänster från nationella myndigheter. Det handlar om information som behövs som underlag både i kundens och verksamhetens processer. Exempelvis personuppgifter för inloggning (Skatteverket), fastighetsinformation (Lantmäteriet), information om strandskydd (Länsstyrelsen). Här handlar det främst om bastjänster[2].

Hus.png En medborgares resa från tanke till inflyttning

Detta material tar dig igenom en medborgares resa från idé till inflyttning. Det är en resa som bygger på livshändelsen ”jag vill ha en bostad”.
En resa i tio steg:
=> Till steg 1: Processkartläggning av en medborgares resa.
=> Till steg 2: Att identifiera aktörerna i processen.
=> Till steg 3: Att kartlägga de samverkande processerna och behov av informationsutbyte
=> Till steg 4: Finns det vinster med e-tjänster?
=> Till steg 5: Identifiera informationssäkerhetsaspekter.
=> Till steg 6: Identifiera och beskriv centrala begrepp.
=> Till steg 7: Att beskriva e-tjänsten och ställa upp krav på den
=> Till steg 8: Att beskriva e-tjänsten mer i detalj
=> Till steg 9: Att beskriva informationsutbytesobjekt
=> Till steg 10: Att beskriva rollfördelningen i en digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess

Kugghjul.png Fotnot
  1. Information om vad livshändelser är finns under information från E-delegationen
  2. Om tjänsten är utformad för automatiserat informationsutbyte mellan IT-system (maskin-maskin) talar vi om bastjänster. En bastjänst är alltså en it-baserad tjänst som anropas maskin-till-maskin och som tillhandahåller information eller utför informationsbearbetning.

=> Till definition av en digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess, dPBL