Temagrupp digitalisering av detaljplaner

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

För att bygga e-tjänster för bygglov krävs att planinformationen finns tillgänglig digitalt samt att den är standardiserad.

Under 2015 kommer standarden att revideras för att bättre stödja en planmosaik och det som är planbestämmelsers formulering kommer att tillhandahållas i en katalog av Boverket.

Handbok digitalisera äldre planer

Här kommer vi samla erfarenheter som gäller oavsett program för att digitalisera detaljplaner:

Handbok digitalisering

Exempel digitalisering

RIGES organisation för digitalisering

I RIGES har ett delprojekt om detaljplaner arbetat med digitalisering av gällande planbestämmelser i detaljplaner enligt standard (dock är standarden för gällande hela planer). Det är i 5 kommuner och ca 2800 detaljplaner till 96% av våra detaljplaner. I snitt har det tagit 3 timmar per plan. Arbetsmetodik m.m. har tagits fram. Arbetet har genomförts i respektive kommun med gemensamma webbavstämningsmöten var tredje vecka. Då har frågor om tolkning kunna lyfts till en grupp plantolkare (se den temagruppen). Ta del av det i slutrapporten.

Beskrivning att digitaliserad planbestämmelser nås här. Digitalisera detaljplaner

Digitalisera äldre planer

Planer som har upprättats innan plan- och bygglagen trädde i kraft (1987) benämns byggnadsplaner och stadsplaner. Dessa äldre planer har planhandlingar som skiljer sig en hel del från de planhandlingar vi upprättar med dagens lagstiftning. De gamla plankartorna innehöll inga eller väldigt få bestämmelser. Bestämmelserna var invävda i den tillhörande beskrivningen och bestod ofta av formuleringar som vi idag ser på som sammansatta formuleringar. Även gränsdragningen i plankartan gjordes på annorlunda sätt, vilket märks tydligast i planeringen av gatumark och naturområden.

Exempel på andra olikheter som projektet hade att förhålla sig till:

  • Regeln ”Byggnad får inte uppföras närmare tomtgräns än 4,5 meter” gällde enligt lag till 1987 och var underförstådd såtillvida att den inte alltid fanns uttryckt i planhandlingar från den här tiden. Boverket föreslog att vi skulle komplettera alla användningsbestämmelser uppförda före 1987 med en anmärkning om det.
  • Regeln ”Vind får inte inredas” gällde enligt äldre lagstiftning men fanns aldrig uttalad i planen. Idag gäller det motsatta.
  • För bestämmelsen B (Bostäder) i äldre planer gäller underförstått bebyggelse av friliggande hus.
  • Användningen A – Allmänt ändamål är ett användningsslag som tillämpades i tidigare lagstiftning men som inte finns kvar i dagens plan- och bygglag.

Eftersom SIS standard är upprättad efter nuvarande Plan- och bygglag så var det ibland svårt att veta hur en bestämmelse skulle digitaliseras då strukturen och hierarkin såg så annorlunda ut. För att hitta ett gemensamt synsätt vid digitaliseringen av de äldre planerna så utarbetades ett gemensamt dokument med anvisningar. För att kunna digitalisera bestämmelsen ”A- Allmänt ändamål” så fördes användningsslaget in i programmet, efter dialog med TK 501.

Se vidare:Anvisningar för digitalisera äldre planerLägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.