Ordlista

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

Digital samverkan

Är den term som E-delegationen använder för att beskriva hur självständigt beslutande aktörer, som internt använder olika IT-system, kan samverka genom informationsutbyte via (bas)tjänster och verksamhetsneutrala informationsutbytesmodeller.

Begreppsmodell

Förklarar och definierar innebörden i begrepp och beskriver relationen mellan dessa. Modellen förklarar vilka informationsobjekt som finns.

Informationsmodell

Talar om vilka informationsobjekt, data, som ska utbytas och relationen dem emellan.

Informationsutbytesmodeller

Ett schema som beskriver hur de valda informationsobjekten ska utbytas och relationen mellan dem.

Interoperabilitet

Förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs. Termen används allmänt för att beskriva förutsättningarna för en fungerande digital samverkan.

IT-system

Ett IT-system är IT-lösningar som stödjer viss verksamhet. Exempel kan vara ärendehanteringssystem, karthanteringssystem, GIS-system, ekonomihanteringssystem, dokumenthanteringssystem och arkivsystem.

System

Ett system är en helhet sammansatt av flera delar. Verksamheten detaljplanering är ett system som byggs upp av insatser från exploatören, kommunala förvaltningar, myndigheter och konsulter. Var och en av dessa aktörer är självständigt styrda och väljer själva hur man vill organisera sig och väljer också själva vilka IT-system man vill använda som stöd i sin verksamhet.

Systemintegration

Används för att beskriva samverkan på IT systemnivå. Internt inom en organisation är det vanligt att koppla olika IT-system såsom till exempel karthanteringssystem, ekonomisystem, ärendehanteringssystem etc. till varandra.

Tjänst

En tjänst är ett standardiserat sätt att överföra digital information från en organisation till en annan. Tjänster beskrivs i tjänstebeskrivningar av den som tillhandahåller tjänsten. En tjänst kan vara e-tjänst eller bastjänst.

Informationstjänst

En informationstjänst är en utbytesmodell som beskriver den information som behöver utbytas inom en process eller skickas mellan olika steg i processen. Informationstjänsten tar avstamp i både arbetsflödet (process) och informationsbehovet.

Om en tjänst är xml-baserad (WS-tjänster) eller filbaserad(ftp-tjänster) beror på hur infrastrukturen ser ut på både leverans och mottagarsidan. En tjänst kan även vara karttjänster som WMS och WFS som till exempel byggföretag läser in i sina program för projektering. Det är därför viktigt att både leverantörens och mottagarens behov och förmågor finns representerad när tjänsten modelleras. Detta för att säkerställa att utnyttjandet blir optimalt ur en effektiviseringssynvinkel på både kort och lång sikt.

Tjänsten behöver både beskrivas ur ett IT-infrastrukturellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv för att få en helhet på den information som ska överföras. En tjänsterna ska beskrivas med avseende på

  1. informationskrav
  2. funktionalitet
  3. datamodell
  4. systemkrav
  5. säkerhetskrav.

E-tjänst

Tjänst som är utformad för att läsas och användas av en människa.

Bastjänst

Om tjänsten är utformad för automatiserat informationsutbyte mellan IT-system (maskin-maskin) talar vi om bastjänster. En bastjänst är alltså en it-baserad tjänst som anropas maskin-till-maskin och som tillhandahåller information eller utför informationsbearbetning.

Tjänstebaserat informationsutbyte

Innebär att information kan utbytas maskin-maskin via en tjänst mellan olika organisationer och mellan olika processer. Information om tjänsten och var den produceras återfinns i tjänstebeskrivningen, villkor för nyttjande m.m. återfinns i tjänstekontraktet.

Tjänstebeskrivning

En tjänstebeskrivning innehåller information om tjänsten och var den produceras. Villkor för hur information får och kan användas m.m. regleras i en överenskommelse om informationsutbyte.

Vidareanvända

Att vidareanvända information innebär att informationen utvecklas, förädlas, på något sätt.

Återanvända

Att återanvända information innebär att informationen används i det skick den producerades


=> Till definition av en digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess, dPBL
=> Till första sidan i vägledningen


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.