Äldre nyheter

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

161111: Vinnova har beslutat att bevilja Får jag lov?-projektet bidrag! Vi fick det vi sökte och nu börjar arbetet med att planera in våren 2017. Nu är det dags för verkstad!

160921: I går kom budgetpropositionen 2016/17:1. Det som är mest intressant för digitalisering står i utgiftsområde 18 Samhällsplanering m.m. och 22 Kommunikationer.

Regeringen föreslår bland annat att

 • 10 mkr ska få användas för att genomföra en ny digitaliseringspolitik, alltså för insatser som bidrar till att förverkliga målet för it-politiken, liksom uppföljningar och utvärderingar av politiken. Målet för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter
 • drygt 75 mkr ska gå till utgifter för att styra, samordna och följa upp digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Främst går pengarna till
  • E-legitimationsnämnden för de avgifter som myndigheten får ta ut av de upphandlande myndigheter som ansluter sig till det system för säker elektronisk identifiering som nämnden tillhandahåller
  • PTS för de avgifter som myndigheten tar ut av tillhandahållare av betrodda tjänster enligt lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
  • och för att varaktigt finansiera nationella digitala grunddata
  • samt projekt som rör E-arkiv, Mina meddelanden, E-handel i staten.
 • Regeringen förslår avgiftsfritt utbyte av grunddata mellan statliga myndigheter. För att göra avgiftsfritt utbyte av grunddata mellan statliga myndigheter möjligt förslår regeringen en ökning av anslaget 1:12 Transportsstyrelsen med 1 675 000 kr och anslaget 1:6 Lantmäteriet ökas med 34 569 000 kr från 2017 för att varaktigt finansiera nationella digitala grunddata. Det innebär ett avgiftsfritt informationsutbyte av registerinformation (grunddata) i statlig sektor från Lantmäteriet avseende fastighetsregistret och viss geografisk information. Det vore toppen om de kunde sträcka ut till att även gälla kommunala myndigheter, men det är ett steg i rätt riktning.

Vill du läsa mer så finns här texter som rör digitalisering saxade ur utgiftsområden 18 och 22.

160912: Får jag lov? är indirekt nämnt i digitaliseringsministerns svar om brister i digitalisering inom samhällsbyggandet: Även Boverket har gjort en förstudie där man tittat på hur bygglovsprocessen kan förenklas med hjälp av nationella digitala tjänster.

160907: Svensk geoprocess har lämnat sin slutrapport. Det är en redovisning av regeringsuppdraget att utarbeta nationella specifikationer för offentlig användning av geodata samt att påskynda övergången till enhetliga referenssystem

160901: Ansökan för Får jag lov?-projektet är inlämnad! (gjordes i och för sig 25 augusti) Här kan du läsa

=> Här hittar du Får jag lov?:s sida

160519: Tack och lov! Regeringen ska se över styrningen av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning! Det behövs verkligen! Läs mer

160307: Två nyheter!

 1. Nya utgåvan av detaljplanestandarden är nu fastställd och publicerad! SS 637040:2016, utgåva 2 Geografisk information – Detaljplan – Applikationsschema för planbestämmelser. Du kan läsa mer om standarden på SIS:s webbsida. Där finns även länkar till annat material.
 2. För att göra detaljplanelivet litet lättare har Boverket i dag publicerat katalogen för planbestämmelser! Kombineras denna med standarden för detaljplan så är mycket vunnet!!! Du hittar katalogen här

160218: Lantmäteriet fick den 18 februari i uppdrag av regeringen att verka för Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet har fått i uppdrag att i nära samarbete med Boverket se till att kommuner, byggherrar, företag och andra intressenter får tillgång till en samordnad digital samhällsbyggnadsprocess i syfte att göra det snabbare, enklare, och billigare att planera för nya bostäder. Lantmäteriet ska i uppdraget fungera som en utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen genom att främja öppen och datadriven innovation som står medborgare och företag till tjänst. Läs mer

160205: Regeringen kraftsamlar för en digital förnyelse av det offentliga Sverige. Regeringen har beslutat om en särskild satsning på "Digitalt först" – för en digital förnyelse av det offentliga Sverige. "Att tänka digitalt först innebär att vi blir ett smartare och mer hållbart Sverige, som drar nytta av digitaliseringens möjligheter och som håller ihop hela landet" Säger Mehmet Kaplan, Mikael Damberg, Åsa Romson och Sven Erik Bucht i debattartikel i aftonbladet

Inom kort kommer regeringen ge ett antal myndigheter i uppdrag att främja myndighetsövergripande digitala tjänster inom ett antal områden. Regeringen vill se konkreta resultat som gör att det blir enklare för den medborgare eller det företag som ska använda sig av tjänsten. Myndigheterna ska verka för öppen innovation och samverka med näringsliv, relevanta myndigheter samt kommuner och landsting. De fyra första uppdragen som inom kort kommer rullas ut är:

 • Smartare samhällsbyggnadsprocess – för att få fler bostäder och en snabbare, enklare, billigare och mer hållbar
 • Smartare miljöinformation – för att följa upp både hur miljön mår och hur miljöarbetet går i alla samhällssektorer.
 • Smartare livsmedelskedja – för att stärka förutsättningar för ökad tillväxt och samtidigt stärka den hållbara utvecklingen i Sverige och i världen - från produktion till konsumtion.
 • Förenkling för företag – för att göra det enklare för företag i regeltunga branscher med omfattande myndighets­kontakter genom verksamt.se.


151105: Boverket, BTH & kommunerna Helsingborg, Höganäs och Höör har fått medel från VINNOVA till en förstudie för projektet Får jag lov? Mot automatiserade bygglov. Den typ av e-tjänst som vi vill utveckla finns inte i Sverige idag. Befintliga e-tjänster för bygglov innebär att sökanden lämnar in ansökan om bygglov via e-formulär på nätet och i bästa fall finns en integrering till kommunens ärendehanteringssystem. Det vi vill utveckla är en e-tjänst som tar ansökan flera steg vidare: automatisera delar eller hela handläggningen av bygglov. Vill du vara med? Kontakta Maria Rydqvist!

150713: Detta är inte direkt en nyhet men jag vill tipsa om intressant läsning så här i sommartider! Det är E-delegationens slutbetänkande. I betänkandet lämnar Delegationen rekommendationer och ställningstaganden för att driva på den gemensamma e-förvaltningsutvecklingen. Ett av de 8 områden delegationen vill uppmärksamma är utökat elektroniskt utbyte i processen för bygglov och planhantering

2015-06-15: Ta chansen att innan 29 juni lämna synpunkter till regeringen på Digitaliseringskommissionens förslag om statlig medfinansiering av digitala servicecenter i kommunal regi. Förslaget är ett av de förslag Digitaliseringskommissionens lämnade i betänkandet: "Gör Sverige i framtiden - digital kompetens (SOU 2015:28)".

2015-06-11: Nu går E-delegationens uppdrag mot sitt slut och den 1 juli startar ett nytt samverkansprogram, som är ett självständigt medlemsdrivet komplement till regeringens initiativ inom e-förvaltningsområdet. E-samverkansprogrammet kan, vid sidan av regeringens initiativ, ses som efterföljare till E-delegationen.

150423: Stort grattis går till Smart Built Environment! 200 mkr har de fått för att utveckla digitala lösningar i byggbranschen. Det ska bli mycket intressant att följa projektet! Mer om projektet och Nyhet i Ny Teknik.

150422:Den 22 april var det ett möte om digital informationshantering, speciellt detaljplaner. Vi pratade detaljplaneinformation, överföring av information mellan verksamhetssystem och den standard för digital överföring av planinformation som just nu bereds i TK 501.

Företagen som var med vid mötet är beredda att testa standarden och hur det går att föra detaljplaneinformation mellan de olika verksamhetssystemen. Vi ska nu ta fram en testmetod och förbereda det hela sen är det upp till dessa att visa hur det går:

 • Cad-Q
 • Digpro
 • S-GROUP Solutions
 • Tekis
 • T-Kartor Sweden
 • Vianova

Förhoppningen är att vi på det här sättet kan visa att kommunerna kan vara systemoberoende i detaljplanearbetet, utbyta detaljplaner mellan myndigheter OCH att informationen går att använda för att utveckla e-tjänster av olika slag samt göra statistiska analyser och analyser av planbestämmelser.

150201: PBL kompetenssatsning [1] gav möjlighet söka stöd till nationella utvecklingsprojekt Kommuner kunde söka stöd för att genomföra nationella utvecklingsprojekt för att få fram metoder och arbetssätt för en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL. Projekten ska ske i samverkan mellan kommuner. Länsstyrelser och andra aktörer bör bjudas in till medverkan.

Till stödet har en förordning och föreskrift tagits fram.

Stöd kunde sökas för hela den beräknade kostnaden för genomförandet av utvecklingsprojektet, dock maximalt med 500 000 kronor per medverkande kommun. Den totala stödsumman för 2014-2016 är 12 miljoner.

Stöd kunde sökas för hela den beräknade kostnaden för genomförandet av utvecklingsprojektet, dock maximalt med 500 000 kronor per medverkande kommun.

Ett antal kommuner och en länsstyrelse gick ihop och sökte medel för e-tjänster inom planområdet. De fick 1,7 miljoner kronor. Medsökanden är: kommunerna Bjuv, Borgholm, Burlöv, Båstad, Höganäs, Krokom, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Ängelholm och så Länsstyrelsen i Skåne.

För att de skulle få medel var en förutsättning är att det de gör kan användas av andra. Deras projektansökan hittar du här.

Vår förhoppning är att resultatet sprids i landet och att ni andra som är på G vet och kan ta del av deras resultat.